Pojištění

Jméno*

Příjmení*

Váš Email*

Telefon*

CAPTCHA*

captcha

Zpráva


*Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Pojištění osob je druh pojištění, které poskytuje finanční náhradu fyzickým osobám v případě nečekaných událostí. Pod pojištění osob se řadí celá řada jednotlivých dílčích pojištění, lišících se předmětem pojištění, mezi něž patří: úrazové pojištění, životní pojištění, cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu (např. z běžného občanského života či výkonu povolání), zdravotní pojištění (veřejné i soukromé) apod.

Úrazové pojištění slouží ke krytí rizik zranění a poskytuje finanční kompenzaci v případě pojistné události (samotné zranění, respektive následná léčba může způsobit pokles příjmů pojištěnce). Jedná se o pojištění značně různorodé, a to v závislosti na pojištěných rizicích. Hlavním typem úrazového pojištění je smrt úrazem. Mezi další, již individuálně sjednávané typy, patří trvalé následky, tělesné poškození, denní odškodné, pobyt v nemocnici, náklady spojené s úrazem apod. Pojištění lze uzavřít jak pro jednotlivce, tak pro rodinu, ale i pro skupinu osob. Při uzavírání smlouvy se stanovuje výše pojistné částky, výše pojistného a výše plnění. Důležité je být informován o výlukách pojištění.

Životní pojištění slouží k zajištění pozůstalých v případě smrti pojištěnce, případně k výplatě prostředků při tzv. dožití. Uzavírá se například v případě, že pojištěnec potřebuje zajistit osoby blízké (například rodinu), které jsou na něm finančně závislé (hypotéka, leasing apod.) a tím pádem tak krýt riziko vlastní smrti. Uzavírá se buď na konkrétní lhůtu (např. 10, 20 a více let) či do určitého věku (např. 70 let). V závislosti na druhu životního pojištění je pojistná částka vyplácena buď při plnění pojistné události, tj. po smrti pojištěnce, případně po vypršení sjednané doby pojištění, kdy nastává tzv. dožití, a kdy jsou pojištěnci buď jednorázově, případně postupně, vyplaceny finanční prostředky (vyplacení pojistné částky při dožití neplatí u rizikového životního pojištění). Součástí životního pojištění též může být, v závislosti na druhu, spoření či investice. Rozlišujeme tři druhy životního pojištění, a to investiční, kapitálové a rizikové životní pojištění.

Investiční životní pojištění (zkráceně IŽP) je druh pojištění, které v sobě kombinuje pojistnou ochranu klienta a investování. Klient tak může získat vyšší zhodnocení svých finančních prostředků, které však není garantováno (absentuje zde garance minimální úrokové míry). Pojistné se rozděluje do dvou částí. První je využita k pokrytí pojistné ochrany a poplatků pojišťovny, zatímco druhá je investována do interních podílových fondů pojišťovny (tradičně jde o akciové, dluhopisové, peněžní, realitní a smíšené fondy). Jejich konkrétní výběr, jakožto i volba strategie rozložení aktiv, je na klientovi, který musí zhodnotit poměr výnosu a podstupovaného rizika. Platí, že čím vyšší výnos fond nabízí, tím rizikovější je (např. v důsledku investic do rizikových komodit). Kdykoli je přitom možné změnit jak poměr prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocováním prostředků, tak rozložení prostředků mezi jednotlivými fondy. Minimální doporučená pojistná doba je deset let, přičemž se též doporučuje volit fond zahrnující vícero komodit. Investiční životní pojištění lze kombinovat s dalšími produkty. Investiční životní pojištění je daňově zvýhodněno.

Kapitálové životní pojištění (zkráceně KŽP) je druh pojištění, které v sobě kombinuje pojistnou ochranu klienta a spoření. Na rozdíl od investičního životního pojištění nabízí garantované zhodnocení finančních prostředků (maximální výše technické úrokové míry je 2,4 %, v minulosti šlo o 4 %). Pojistná částka může být stejná pro případ smrti a dožití, nebo se může lišit. Platí též, že čím vyšší je pojistná částka pro případ smrti, tím dražší je spoření v rámci tohoto produktu. Pojistné se dělí do dvou částí. První je využita k pokrytí pojistné ochrany a poplatků, zatímco druhá je připisována do tzv. kapitálové hodnoty (neboli rezervy), kterou pojišťovna investuje a zhodnocuje. V případě úmrtí klienta se obmyšleným osobám vyplácí pojistná částka v plné výši. V případě dožití klienta se navíc vyplácí podíl na výnosech. Součástí pojištění je přezkoumání zdravotního stavu klienta. Minimální doporučená pojistná doba je deset let. Kapitálové životní pojištění lze kombinovat s řadou připojištění. Speciálním typem tohoto životního pojištění je důchodové životní pojištění. Kapitálové životní pojištění je daňově zvýhodněno.

Rizikové životní pojištění (někdy též dočasné životní pojištění) je druh pojištění, jehož jediným účelem je pojištění pro případ smrti (např. kvůli hmotnému zajištění blízkých či jako požadavek banky při uzavření úvěru). V závislosti na tom rozlišujeme pevnou či klesající pojistnou částku. Rizikové životní pojištění nezahrnuje investice ani spoření a po vypršení pojistné doby nedochází v případě dožití k vyplacení pojistné částky. Cenově je levnější než kapitálové a investiční životní pojištění a není daňově zvýhodněno. Součástí uzavření pojištění bývá přezkoumání zdravotního stavu klienta.

Pojištění odpovědnosti za škodu slouží ke krytí škod vzniklých třetím osobám. Rozlišujeme několik typů tohoto pojištění, kam řadíme pojištění odpovědnosti za škodu: z běžného života, z výkonu povolání, provozem vozidla, vlastnictvím nemovitosti a existují i povinné pojištění odpovědnosti za škodu. Poslední zmíněná skupina se týká vybraných povolání, kam se řadí například lékaři, auditoři či daňoví poradci. Mezi škody, kryté pojištění odpovědnosti za škodu z běžného života patří například škody způsobené vedením domácnosti (vytopení vodou, požár), škody způsobené rekreací, sportem (sražení lyžaře, cyklisty), škody způsobené vlastníkem domácích zvířat (pokousání psem) apod.

Zdravotní pojištění rozdělujeme na veřejné a soukromé. Veřejné pojištění, či též zákonné, je v České republice stanoveno zákonem č. 48/1997 Sb. a je pro všechny povinné. Za zaměstnance hradí zdravotní pojištění zaměstnavatel, zatímco za děti, studenty a důchodce jej hradí stát a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si hradí zdravotní pojištění samy. Cílem zdravotního pojištění je hrazení zdravotní péče a hradí se z něj „péče poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav.“ Soukromým zdravotním pojištěním se zpravidla kryje nadstandardní péče, pokrytí ušlého zisku v době pracovní neschopnosti apod.

Pojištění majetku je druh pojištění, které poskytuje finanční náhradu v případě škody vzniklé v důsledku nečekaných událostí (živelní událost, loupež/krádež, vandalismus apod.). Rozděluje se do dvou kategorií, a to na pojištění nemovitostí a pojištění domácností. Rozdíl mezi těmito kategoriemi spočívá v tom, že pojištění nemovitosti se vztahuje pouze na nemovitost jako takovou, kdežto pojištění domácnosti se naproti tomu vztahuje pouze na vybavení domácnosti (např. nábytek, cennosti, elektronika apod.). V rámci pojištění nemovitostí mohou být pojištěny rodinné domy a další stavby jako jsou hospodářské budovy, garáže, ploty apod. (objekty tzv. druhého bydlení bývají pojišťovány v rámci pojištění rekreačních staveb). V pojistné smlouvě se rozlišuje tzv. pojištění na novou, případně časovou hodnotu a dále mimo jiné též automatická indexace, výše pojistného plnění a rizika, před kterými chce klient svoji nemovitost/domácnost pojistit. Vyšší zájem o pojištění majetku bývá zpravidla po živelních událostech, jako jsou povodně, hurikány apod. Problémem pojištění majetku často bývá podhodnocení ceny majetku.

Cestovní pojištění je jedním ze základních, leč nepovinných, předpokladů spokojeného a bezproblémového vycestování do zahraničí, a to ať již v rámci cesty soukromé, tak služební. Slouží ke krytí léčebných výloh, které by bylo v dané zemi z důvodu nemoci či úrazu nutné uhradit. Cestovní pojištění je možné zakoupit individuálně, případně v rámci platební karty. Druhá možnost bývá zpravidla finančně méně náročná, nicméně v obou případech je třeba mít předem přehled o pojistných limitech a výlukách, které pojištění nabízí. Tyto limity jsou domlouvány při uzavření pojistné smlouvy, přesto však většina českých pojišťoven má maximální limity pojistného plnění. Z vlastního pojištění jsou v případě nastalého čerpání hrazeny náklady na léčbu, ošetření, hospitalizaci v nemocnici, léky, případné nezbytné převozy a v případě úmrtí pojištěnce též repatriace. Délka pojištění je stanovena v okamžiku uzavření smlouvy a pohybuje se od jednoho dne po jeden rok. V závislosti na délce pojištění, destinaci a uvedené hlavní činnosti (zjišťuje se tzv. míra rizika) je následně stanovena cena za pojištění.

Zemědělské pojištění je pokládáno za nedílnou součást ekonomické strategie podnikání v zemědělství. V jeho rámci je možné pojistit buď hospodářská zvířata, případně plodiny. První skupina zahrnuje například úhyn, utracení, nákazu či nutnou porážku (např. infekční onemocnění typu BSE či slintavka), ale i pojištění porodu. V případě plodin nemusí jít nezbytně o plodiny zemědělské. Může se jednat i o okrasné rostliny, plodiny vypěstované ve skleníku a pojištění mohou využít i majitelé lesů. Mezi pojistné události se řadí živelní katastrofy, poničení či poškození v rámci krupobití, vichřice, požáru, mrazu apod. V rámci České republiky se zemědělskému pojištění věnuje minimum pojišťoven, a to z důvodu rizikovosti, malého výnosu apod. Součástí pojistné smlouvy se kromě podrobností (může se například pojistit jen jedna plodina nebo celý soubor, případně pro řadu plodin pojistit různá rizika) stává i míra spoluúčasti pojištěnce.

Povinné ručení, celým názvem pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Jak z názvu vyplývá, jde o pojištění povinné (vychází ze zákona č. 168/1999 Sb.) a každý majitel provozující motorové vozidlo na pozemních komunikacích je povinen mít toto pojištění sjednané. V opačném případě může být dotyčnému udělena pokuta až do výše 40 tisíc korun plus, v případě zaviněné dopravní nehody, musí dotyčný uhradit vzniklou škodu z vlastních prostředků. V případě pojistné události je z povinného ručení hrazena škoda způsobená na vozidle poškozené strany, a to do výše sjednaného limitu (nikoliv však na vlastním vozidle, k čemuž slouží havarijní pojištění). Tato výše činí ze zákona minimálně 35 milionů korun na škodu na majetku a 35 milionů na zdraví (zranění či usmrcení) každého dotčeného. Je však možné dohodnout i vyšší výši limitu. Pojištění platí i v zahraničí; za tímto účelem je vydávána tzv. zelená karta. Cenu povinného ručení ovlivňuje velké množství faktorů. Mezi ty hlavní patří hmotnost automobilu, objem motoru či stáří vozidla. Mezi další faktory, tzv. segmentační kritéria, ovlivňující cenu pojistného je bydliště řidiče (menší města a okresy s menší nehodovostí jsou zvýhodňovány), věk řidiče, praxe (tj. jak dlouho disponuje řidičským oprávněním) či pohlaví. Tato kritéria, resp. jejich aplikování se u jednotlivých pojišťoven může lišit. Nelze též opomenout bonusy či malusy v rámci pojišťovny, která odměňuje pojištěnce jezdící bezpečně (tzv. bez nehody) slevami na pojistném a naopak pojištěncům s pojistnými událostmi toto pojistné zvyšuje. Je možné též uzavřít připojištění, např. na asistenční službu a u osobních automobilů na skla vozidla.

Havarijní pojištění je druh smluvního pojištění motorového vozidla, které slouží ke krytí škod na vozidle, vzniklých v důsledku dopravní nehody, jejímž viníkem je pojištěnec (v opačném případě je vzniklá škoda kryta z povinného ručení viníka), zcizení vozidla (částečného i celkového), vandalismu, živelních pohrom (např. povodně, pád stromu, krupobití, požár apod.). Pojištění bývá zpravidla uzavíráno jako doplněk povinného ručení, ale je možné jej uzavřít i samostatně. V rámci havarijního pojištění lze uzavřít smlouvu, na jejímž základě bude pojištěnec chráněn proti všem rizikům (lze uzavřít i připojištění skel, sedadel, přepravovaných zavazadel, přepravovaných osob, asistenční službu apod.) nebo pouze proti jím vybraným. Při pojistné události dochází zpravidla k dílčí spoluúčasti pojištěnce, která je předem dohodnuta při uzavření smlouvy, a samotná cena havarijního pojištění je určena několika faktory. Předně se jedná o stáří vozidla a jeho typ a vybavenost, věk majitele/držitele vozidla, způsob užívání vozidla, region apod. Vyplatí se především u nových vozidel, u nichž je výše pojistného nejvyšší. S rostoucím stářím vozidla se snižuje výše pojistného, pojistné částky i cena vozidla a zároveň i výše vyplacené částky za případnou škodu.